In opdracht maken we rapportages van de energetische situatie van een terrein of gebied. Hierin worden de relevante energieŽn binnen een opdrachtstelling in kaart gebracht en toegelicht.

Ook organiseren we voor beroepsmatig geÔnteresseerden en betrokkenen bij een casus een workshop of studiedag naar aanleiding van een relevante vraagstelling. Een verdieping in een concrete vraagstelling kan de aanleiding zijn, maar ook de wens om zelf ervaring op te doen met de verschillende energieŽn behoort tot de mogelijkheden.

referenties

Landgoed Grootstal

Nijmegen, september 2012

In opdracht van de eigenaren zijn de energieŽn op het landgoed inzichtelijk gemaakt aan de hand een specifieke vraagstelling:

Zijn er energetische aanwijzingen op het landgoed die de expansie van het landgoedbedrijf stagneren?

In de effect rapportage zijn de landschapsenergieŽn die we op het terrein inventariseerden benoemd en toegelicht. In de opvolgende tijd volgen we de energetische processen die in samenwerking met de eigenaar in beweging gezet zijn.

 

Sphinxpark

Maastricht, voorjaar 2012ózomer 2013

Op het terrein van de voormalige keramiekfabrieken van de Koninklijke Sphinx ontwikkelen REcentre, platform voor duurzaam design in de Euregio Maas-Rijn, NAiM/Bureau Europa en Marres Projects het Sphinxpark. Tot 1 juli 2013 wordt door middel van verschillende projecten een tijdelijk stadspark ingericht. Voor het project Ďplaatsen van herinneringí, van kunstenaar Karin Peulen, maken we twee inventarisaties op het terrein. De eerste geeft de situatie in het Sphinxpark in april 2012 weer. De tweede wordt in april 2013 gemaakt en geeft inzage in de mogelijke veranderingen in energie na de ingrepen die gedurende het projectjaar zullen plaatsvinden.

http://www.landschapinperspectief.nl/nl/sphinxpark/plaatsen_van_herinnering

 

Energetisch effect rapportages:

Amsterdam, januari 2012

Zoelen, november 2011

Hilversum, maart 2011

In opdracht van de eigenaren zijn de energieŽn van het woonhuis, de tuin en het terras inzichtelijk gemaakt. In de rapportage zijn de kwaliteiten van de energieŽn toegelicht.

 

Workshop

Nijmegen, januari 2011

Binnen de casus van een perceel met woonhuis hebben deelnemers verschillende plekken in de tuin onderzocht aan de hand van waarnemingsoefeningen. Vervolgens is er ingegaan op de vraagstelling van de bewoner via een ruimtelijke systeemopstelling*.

 

Adviesrapportage

Maastricht, juli 2010

Voor een particulier is er een meting gedaan om de energieŽn van het woonhuis, tuin en terras in beeld te brengen. In de rapportage zijn de kwaliteiten van de energieŽn toegelicht. De bewoonster is met deze gegevens aan de slag gegaan om de inrichting te optimaliseren en in balans te brengen. Na verloop van tijd is er een nameting gedaan.

 

Workshop binnen de 1 jarige opleiding permacultuur

Bierbeek (B), mei 2010

De cursisten van de opleiding permacultuur hebben geoefend met het herkennen van energieŽn van mens en landschap.

 

Workshop voor Alynia Architecten & Adviseurs

Daelenbroeck, juni 2009

Voor de consulten van Alynia Architecten & Adviseurs is er een workshop georganiseerd waarbij zij zelf een indruk hebben opgedaan over de invloed op hen zelf van de aanwezige energieŽn op Daelenbroeck. De consulten van Alynia houden zich in hun werk bezig met ondersteuning op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van de gebouwde omgeving, met name de integrale gebiedsgerichte ontwikkeling en vernieuwing.

 

 

Hoeve Twente

Heythuizen, juni 2009

De voorgenomen bouw van een zorginstelling voor begeleid wonen en leren voor jongeren is aanleiding voor een energetisch effect rapportage voor de ontwikkeling van het structuurplan van nieuw aangekocht terrein van de opdrachtgever Stichting Zonnehuizen. Op basis van de rapportage wordt er in het ontwerpproces rekening gehouden met de aanwezige landschapsenergieŽn om voor de nieuwe bewoners een harmonieus terrein te creŽren waar ze zich thuis en geborgen kunnen voelen.

http://www.stripesarchitects.nl/† Hoeve Twente

 

Michaelshoeve

Brummen, september 2007

Aanleiding voor de rapportage, in opdracht van Stichting Zonnehuizen, zijn voorgenomen vernieuwingen van het orthopedagogische behandelcentra en scholing voor ruim 80 kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en een zorg- en of hulpvraag die niet meer thuis kunnen wonen.

Voor de ontwikkeling van een structuurplan voor het terrein††† (6 ha) met nieuwe gebouwen, herbestemmingen van oude gebouwen en de sloop van gebouwen, is er een rapportage ontwikkeld om de energieŽn op het terrein in beeld te brengen.

 

Boerenlandstudiedag

Haarlemmermeer, juni 2007

Een groep ondernemers in de Haarlemmermeer hebben in 2007 plannen ontwikkeld om vernieuwingen en verduurzaming van het eigen bedrijf te koppelen aan nieuw ruimtelijk beleid van de provincie. Op deze dag is gewerkt met een systeemopstelling* om inzichtelijk te maken hoe diverse betrokken partijen en aspecten in het landschappelijk reageren op de plannen.

 

Boswachterstudiedag

Schinveld, april 2007

De vraagstelling van een boswachter over de inrichting en het beheer van nieuw aangeworven natuurgebied is de aanleiding van deze studiedag. Er is gewerkt met een systeemopstelling* om de verschillende factoren, die een rol spelen bij de inrichting van het betreffende gebied, inzichtelijk te maken.

De vraagstelling luide: ĎHoe kunnen we de recent aangekochte Es inrichten zodat deze goed aansluit bij het bestaande natuurgebiedí

 

Ravensbosch

Natuurgebied Ravensbosch Zuid Limburg, maart 2007

Aanleiding voor dit initiatief was om een methode te ontwikkelen om relevante energetische kwaliteiten van natuurgebieden te rapporteren om inzicht te geven in de energetische kwaliteit van een natuurgebied en bij vraagstukken over het beheer.

 

Boswachterstudiedag

Heilig Land stichting, oktober 2006

Studiedag met het thema: ĎWaarnemen, contact en communicatie: innerlijk in dialoog met het ecosysteemí

Het doel van deze dag was om met natuurbeheerders, boswachters en natuurbeleidsmakers te discussiŽren over hun visie op natuurontwikkeling en ruimtelijk gebruik. Er is gediscussieerd over twee vraagstellingen: ĎWelke invloed heeft je intentie op de natuur en ecosystemen en welke verbinding, resonantie en wisselwerking kun je daarbij in je persoonlijke werkzaamheden ervarení. De tweede, ĎIn hoeverre kun je de natuur ervaren als gesprekspartner, wat doe je daar concreet mee binnen je werkí

* Een systeemopstelling over ruimtelijke vraagstukken

is een methodiek om onbewuste waarnemingen inzichtelijk te maken door aspecten, die in de casus een rol spelen, te laten representeren door personen.

De representanten verwoorden in de opstelling hoe het op die specifieke plaats in het systeem voelt en hoe zij zich verhouden tot andere aspecten binnen een vooraf gestelde vraagstelling.